Disneyland 1972 Love the old s
Ka'umsaFilannoo Afaanii
Kush new
Kush a site for change!
Kush saayiti jijjirramaaf hundaa'e!

Welcome/Baga nagaan dhuftan

Osoo fayyadamuu hin jalqabiin afaan(qooqa)dandeessan filadha.

please sellect your language before using this web site

afaan filachuuf 'sena' isa jedhu irratti cuqaasa.

to sellect your language click on 'enter'

m seena/enter
Our rules